UAB „Eltecha” sėkmingos veiklos pagrindas ir esminis bendrovės darbo principas yra visų atliekamų darbų kokybės užtikrinimas, pastovus darbo proceso gerinimas ir nuolatinis tobulėjimas. Šių principų realizavimą užtikrina bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos standarto ISO 9001 reikalavimus bei valdymo sistema pagal tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus, atitinkančius ISO 14001 standartą, pabrėžiant įvairių bendrovės procesų integravimą vieningoje sistemoje.

Bendrovės tikslai, uždaviniai, veiklos kryptys bei vadovybės įsipareigojimai nustatyti bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politikose, kurios kasmet yra peržiūrimos, įvertinant laikmečio pokyčius ir reikalavimus.

UAB „Eltecha” kokybės politika:

Pagrindinis tikslas – pasiekti kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius reikalavimus ir tenkinti reikliausių užsakovų poreikius. Paruošti ir įgyvendinti bet kokios apimties elektrotechnikos, telekomunikacijų, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos projektus visoje Lietuvoje.

Kokybės politikos įgyvendinimui bendrovė nuolat gerina kokybės vadybos sistemą, analizuoja užsakovų poreikius ir bendrovėje vykstančius darbo procesus, diegia technines naujoves, organizuoja darbuotojams kvalifikacijos kėlimo mokymus, įtraukia juos į aktyvią veiklą bei procesų analizę, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotas Atestatas Nr. 0610 patvirtina mūsų kvalifikaciją elektros srityje ir suteikia teisę organizuoti, projektuoti, dirbti ir teikti technines konsultacijas gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos statinių grupėse.

UAB „Eltecha” aplinkos apsaugos politika:

UAB „Eltecha” veikla susijusi su resursų ir įvairių žaliavų, tame tarpe ir pavojingų cheminių medžiagų naudojimu, įvairių atliekų susidarymu, teršalų emisijomis, galimomis avarinėmis situacijomis.

Bendrovės vadovybė, suprasdama aplinkos apsaugos svarbą, prisiima atsakomybę už įmonės veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

  • prižiūrėti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;
  • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo visose veiklos srityse;
  • kuriant statinių projektus taikyti eko – projektavimo principus bei gerinant įmonės aplinkos apsaugą, vadovautis taršos prevencijos principais;
  • pagal galimybes mažinti atmosferos, vandens taršą, atliekų susidarymą ir tausoti gamtos išteklius;
  • pagal galimybes modernizuoti montavimo darbų procesą, atsižvelgiant į kokybės ir aplinkos apsaugos politikos principus;
  • organizuoti aplinkos apsaugos mokymus darbuotojams;
  • laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų;
  • skirti reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
  • užtikrinti aplinkos apsaugos politikos prieinamumą visuomenei.

Bendrovės vadovybė, siekdama vykdyti šiuos įsipareigojimus, nustato ir vykdo aplinkos apsaugos tikslus ir užduotis.

Visi bendrovės darbuotojai supažindinami su šia aplinkos apsaugos politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.